Back

ⓘ Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos teisinė sistema, Vokietijos teisinė sistema, Rusijos teisinė sistema, Teisinė pagalba, Lietuvos teisės institutas, Teisė ..
                                               

Lietuvos teisinė sistema

Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė, Lietuvos teisėsauga. Plačiąja prasme Lietuvos teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Lietuvoje yra priskiriami ne tik Lietuvos teismai, bet ir Lietuvos prokuratūra, Lietuvos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Antstolių rūmai, Notarų rūmai), Lietuvos advokatūra ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas, teisės mokslai, teisinė sąmonė Lietuvoje ir kitos sudėtinės teisinės sistemos dalys.

                                               

Vokietijos teisinė sistema

Vokietijos teisinę sistemą sudaro Vokietijos teisė teisės normos, Vokietijos teisėsauga tokios institucijos kaip teismai, policija ir kitos. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Vokietijoje yra priskiriami ne tik Vokietijos teismai, bet ir Vokietijos advokatūra, Vokietijos prokuratūra, Vokietijos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Antstolių rūmai, Notarų rūmai), Vokietijos advokatų rūmai ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas teisinių žinių perteikimo sistema, teisės mokslai, teisinė sąmonė Vokietijoje ir ...

                                               

Rusijos teisinė sistema

Rusijos Federacijos teisinė sistema - Rusijos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Rusijos teisė, Rusijos teisėsauga. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Rusijoje yra priskiriami ne tik Rusijos teismai, bet ir Rusijos prokuratūra, Rusijos notariatas, organizacinei posistemei - tokios teisinės organizacijos kaip Notarų rūmai), Rusijos advokatūra ir kitos posistemės, taip pat teisinė kultūra, teisinis švietimas teisinių žinių perteikimo sistema, teisės mokslai, teisinė sąmonė Rusijoje ir kitos sudėtinės teisinės sistemos d ...

                                               

Teisinė pagalba

Lietuvoje yra valstybės garantuojama finansuojama pagalba. Ją reglamentuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Jis nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Pagalbą teikia viešoji advokatų kontora, Teisinės pagalbos tarnybos, advokatai, pasirašę sutartis dėl pirminės arba antrinės teisinės pagalbos teikimo.

                                               

Lietuvos teisės institutas

Teisės institutas - valstybės mokslo įstaiga, tirianti Lietuvos teisę ir Lietuvos teisinę sistemą. Pagrindinis veiklos tikslas - kurti mokslinius pagrindus teisinei sistemai tobulinti. Pagrindinė veiklos sritis – moksliniai tyrimai.

                                               

Lietuvos Statutai

1468 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kazimiero teisyną, kuris kartu su Ponų tarybos LDK leidžiamomis privilegijomis, teismų sprendimais sudarė LDK teisės pagrindą.

                                               

Baltijos valstybių teisė

Baltijos valstybių teisė – Baltijos valstybių teisė. Baltijos šalys viena nuo kitos mažai skiriasi ne tik savo ekonomine, socialine, bet ir teisine patirtimi.

                                               

Teisės mokslai

Teisės mokslai - mokslai, tiriantys teisę, teisinę sistemą, jos struktūrinius elementus, su jais susijusius visuomeninio gyvenimo, kitus tikrovės reiškinius, dėsningumus, dalykus. Siaurąja prasme teisės mokslai yra tapatinami su teisėtyra, dar kitaip - jurisprudencija lot. iuris prudentia. Plačiąja prasme teisės mokslai yra grupė įvairių mokslo sričių, disciplinų, t. y. mokslų taip pat jų šakų ir pošakių, tiriančių teisinę sistemą, taip pat su ja susijusias kitas socialines sistemas, jos teisinius aspektus.

                                               

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos įstatymų ir LRV nutarimų rengimą, kitų teisės aktų projektus, padedanti kartu su kitomis valstybės ir visuomeninėmis institucijomis rengti Lietuvos Respublikos įstatymų, LRV nutarimų ir kitų teisės aktų projektus.

                                               

Teisė

Teisė – priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Savo veikimu, įgyvendina deramą elgesį atitinkančias bausmes bei paskatas. Tai oficialiai pripažintų, įtvirtintų, formaliai apibrėžtų, organizacinėmis-prievartinėmis poveikio priemonėmis užtikrintų, sankcionuotų viešosios organizacijos ir kt), privačių struktūrų taisyklių, principų, reguliuojančių visuomeninius santykius; socialinių normų sistema, norminės-socialinės sistemos posistemė.

                                               

Lėšų pervedimo sistema

Lėšų pervedimo sistema - formalūs sutartiniai ar teisiniai susitarimai tarp kelių narių, bendros taisyklės ir standartizuotos priemonės, skirtos pervesti lėšas ir atsiskaityti pagal piniginius įsipareigojimus, atsirandančius tarp šių narių. Priklausomai nuo susitarimo tarp narių formos ir šių narių aibės lėšų pervedimo sistema gali būti tarptautinė, regioninė, šalies, tam tikros bankų arba kitų finansinių institucijų aibės ar atskiro banko ir jo klientų. Kiekviena atskira lėšų pervedimo sistema turi savo taisykles ir priemonės lėšų pervedimams vykdyti.

                                               

Teisės paminklas

Teisės paminklas – anksčiau galiojusios teisės arba anksčiau veikusios teisinės sistemos pažinimo šaltinis; istorinis teisės šaltinis. Teisės paminklai - dokumentai, dokumentiniai liudijimai apie tam tikro laikotarpio teisę, sistemą tam tikroje geografinėje teritorijoje, socialinėje politinėje erdvėje politiniuose, valstybiniuose dariniuose, organizacijoje. Teisės paminklai liudija apie teisės išsivystymo lygį, teisės techniką, teisės normas ir jų ypatumus, taip pat teisės taikymą teismo procesas, teisės kūrimą teisėkūra, teisinės minties raidą. Teisės paminklas - teisės sąvadas, teisynas, ...

                                               

Lietuvos civilinė teisė

Lietuvos teritorijoje galiojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio valstybių įstatymai kai 1840 m. buvo panaikintas Lietuvos Statutas. Pvz., Prancūzijos civilinis kodeksas Užnemunės krašte, Prūsų žemės teisynas, Rusijos imperijos civiliniai įstatymai sudarę civilinį kodeksą, vad. X tomas. Palangos apylinkėse, Lietuvai priskirtose iš buvusios Kuršo gubernijos, buvo taikomi carinės Rusijos laikų civiliniai įstatymai Pabaltijo kraštams. Klaipėdos kraštas turėjo paklusti Vokietijos civiliniams įstatymams Sovietinės okupacijos metais buvo įvestas Lietuvos TSR civilinis kodeksas.

                                               

LITLEX

LITLEX - Teisinės informacijos centro sukurta informacinė sistema, Lietuvos teisės aktų duomenų bazė. Registrų centras nutraukė "Litlex" veiklą nuo 2019 m. LITLEXe buvo galiojančių LR teisės aktų raidinė – dalykinė rodyklė, tarpinės teisės aktų redakcijos, rubrikatoriai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo leidžiamo biuletenio "Teismų praktika" medžiaga ir kt. Pateikiamos aktualios ir tarpinės teisės aktų redakcijos su visais pakeitimais, straipsnio lyginamosios redakcijos, nuorodos į tekste minimus dokumentus, straipsnio ryšiai su teismų praktika, įstatymais, LR Vyriausybės dokumentais ir kitai ...

                                               

Lietuvos notariatas

Lietuvos notariatas - Lietuvos teisinės sistemos dalis, apimanti notariatą - notarus, jų organizacijas, institucijas, notarų veiklos priežiūrą, atitinkamus teisės aktus, reguliuojančius notariato santykius.

                                               

Lietuvos privatinė teisė

Lietuvos privatinė teisė – Lietuvos teisės sritis; nacionalinė privatinė teisė. Kita sritis – Lietuvos viešoji teisė.

                                               

Rinau byla

Rinau byla - garsiausia byla Lietuvos privatinės ir civilinio proceso teisės istorijoje, vykusi 2006–2009 m., įgavusi viršnacionalinį pobūdį, tarptautinę atomazgą.

                                               

Teisės aktų registras

Įstatymų ir kitų teisės aktų registras - Lietuvos Respublikos teisės aktų registras, pagrindinis valstybės registras. Tai pirmasis, vienintelis nemokamas ir laisvai prieinamas, oficialus LR teisės aktų šaltinis elektroninėje erdvėje. Registro duomenys yra vieši ir duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai. Registras finansuojamas iš LR valstybės biudžeto ir kitų lėšų, gautų teisės aktų nustatyta tvarka.

                                     

ⓘ Lietuvos teisinė sistema

  • valstybių pilių apygardų pavyzdį pradėta kurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos administracinės valdžios sistema seniūnijos, žinomos, pvz., Paštuvos seniūnija
  • homoseksualių asmenų teisinė ir socialinė padėtis bei jos istorija Lietuvoje Diskriminacija dėl seksualinės orientacijos Lietuvoje yra draudžiama įstatymu
  • Lietuvos futbolo veiklą kontroliuoja Lietuvos futbolo federacija LFF LFF organizuoja varžybas Lietuvoje bei atstvauja Lietuvą UEFA bei FIFA. LFF yra
  • pagal teisinę galia teisės šaltiniu yra pripažįstama Konstitucija. Lietuvos civilinės teisės šaltiniai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
  • Vyriausybės vardu remia valstybių partnerių pastangas reformuojant teisines sistemas bei teisėsaugą, justiciją. 1992 m. Fondas įkurtas kaip visuomeninė
  • Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras  Lietuvos kultūros paminklų apsaugos sistemos dalis, kultūros vertybių sąrašas, turintis teisinę galią

Users also searched:

...
...
...