Back

ⓘ Lietuvos švietimas - Mažosios Lietuvos švietimas, Švietimas, Lietuvos švietimo istorija, Švietimo amžius, Vokietijos švietimas, Švietimas Kaune ..
                                               

Mažosios Lietuvos švietimas

Mažosios Lietuvos švietimas – švietimas Mažojoje Lietuvoje – Prūsijos kunigaikštystės dalyje nuo Alnos upės ir Aismarių į rytus su Priegliaus upynu Prūsoje.

                                               

Švietimas

Apie epochą žr. Švietimo amžius. Švietimas – procesas, kurio metu švietimo įstaigose ir ne tik, formaliai arba neformaliai asmenims perteikiamos žinios ir formuojami gebėjimai. Formaliojo švietimo sistemą dažniausiai sudaro priešmokyklinis ugdymas, pradinis pradinė mokykla, pagrindinis pagrindinė mokykla, vidurinis vidurinė mokykla, gimnazija lavinimas, profesinis mokymas, aukštesnysis mokymas aukštesnioji mokykla ir aukštasis mokslas.

                                               

Lietuvos švietimo istorija

Švietimo formavimasis Lietuvoje apima svarbiausius Lietuvos švietimo istorijos raidos etapus nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo XIV a. pab. iki valstybingumo praradimo XVIII a. pab.

                                               

Švietimo amžius

Švietimo amžius ; enc. Šviečiamasis amžius) – Europos civilizacijos istorijos periodas, dažniausiai tapatinamas su XVIII a., nors Anglijoje ir Nyderlanduose jis prasidėjo nuo XVII a. vidurio su racionalistinės filosofijos srovės atsiradimu. Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis – kultūrinis judėjimas. Kai kurių lietuvių istorikų darbuose "Apšvietos epocha" vadinamas Lietuvos kultūros istorijos periodas, apimantis paskutiniuosius tris XVIII a. dešimtmečius.

                                               

Vokietijos švietimas

Vokietijos švietimo sistema yra 4 pakopų. Vokietijoje švietimo sistemai nepriskiriamas ikimokyklinis ugdymas, nors kai kuriose federalinėse žemėse įstatymai jį įtraukia. Po darželio, ikimokyklinės įstaigos seka pradinė mokykla Grundschule. 4 pakopos - tai Primarstufe, Sekundarstufe I ir Sekundarstufe II, tretinė pakopa Tertiärer Bildungsbereich ir ketvirtinė pakopa, pvz., profesinis tobulinimasis arba aukštosios liaudies mokyklos Volkshochschule. Vokietijoje kultūros, švietimo ir mokslo sritys priklauso žemių kompetencijai. Todėl atitinkamai skiriasi ir Vokietijos švietimas atskiruose regi ...

                                               

Švietimas Kaune

Kaunas – vienas svarbiausių Lietuvos mokslo ir švietimo centrų. Pirmoji mokykla mieste veikė 1473 m. prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos universitetas, vėliau įkurtos dar kelios aukštosios mokyklos, tarp kurių ir Aukštoji karo mokykla, taip pat specializuoti mokslinio tyrimo institutai. 2004–2005 m. mieste buvo 77 ikimokyklinės įstaigos, 11 darželių-mokyklų, 15 pradinių mokyklų, 4 pagrindinės mokyklos, 3 jaunimo mokyklos, 41 vidurinė mokykla, 9 gimnazijos, 1 suaugusiųjų mokymo centras, 17 neformaliojo ugdymo įstaigų, Savivaldybės vaikų globos namai. 2010–20 ...

                                               

Libijos švietimas

Aukštasis išsilavinimas įgyjamas bendruosiuose ir specializuotuosiuose universitetuose, aukštosiose technikos ir aukštosiose profesinėse mokyklose. 2004 m. buvo 84 aukštosios technikos ir profesinės mokyklos su 375 000 aukštųjų mokyklų studentų. 1990 m. įkurtas nuotolinių studijų Atvirasis universitetas būstinė Tripolis|Tripolyje turi 16 regioninių centrų; 1999 m. buvo 28 430 studentų. Aukštojo mokslo viešosios įstaigos iš dalies finansuojamos valstybės. 2000 m. buvo 5 privačios aukštosios mokyklos. Svarbiausi universitetai: Omaro el Muchtaro universitetas, įkurtas 1985 m., al Beida, al Ar ...

                                               

Švietimo ministras

Švietimo ministras – vykdomosios valdžios atstovas. Politinė pareigybė atsirado XX a. Palyginti naujas politinis postas. Klasikiniai ministrai – tokie kaip Gynybos ministras, Vidaus reikalų ministras, Teisingumo ministras ir Užsienio reikalų ministras, Finansų ministras, buvę dar absoliutizmo laikais). Sritis – švietimo politika. Vadovauja Švietimo ministerijai.

                                               

Liberijos švietimas

2000 m. veikė 3 universitetai, iš jų 2 valstybiniai, 4 universitetiniai koledžai, technikos institutas, 8 seminarijos, 16 žemesniųjų koledžų. 2000 m. aukštojo išsilavinimo siekė apie 12 560 studentų. 1999 m. veikė visi Monrovijoje: Vebo žemės ūkio mokytojų rengimo institutas Liberijos universitetas, įkurtas 1862 m. Kutingtono universitetinis koledžas, įkurtas 1889 m. Viljamo S. Tubmano technikos koledžas, įkurtas 1971 m., Kakatos mokytojų rengimo institutas, Zorzoro mokytojų rengimo institutas, Afrikos metodistų vyskupijos universitetas, įkurtas 1995.

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – Vytauto Didžiojo universiteto akademinis padalinys. Įkurtas 2019 m. sausio 1 d. prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungus Lietuvos edukologijos universitetą.

                                               

Lietuvių švietimo draugija Rytas

Lietuvių švietimo draugija "Rytas" arba "Ryto" draugija – visuomeninė Lietuvos švietimo organizacija, steigusi mokyklas ir vadovavusi švietimui lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje, veikusi 1913–1938 m. Draugijos veikla atkurta 2004 m. balandžio 3 d. Būstinė veikia Marijampolio kaime, Vilniaus rajone.

                                               

Libano švietimas

Libano švietimo sistemai vadovauja Švietimo, Kultūros ir aukštojo mokslo bei Profesinio ir technikos rengimo ministerijos. Nuo 1946 m. arabų kalba privaloma visose bendrojo lavinimo mokyklose. 1960 m. įvestas nemokamas pradžios mokslas, nuo 1987 m. pradžios mokslas privalomas. Bendrojo lavinimo mokyklos yra viešosios, privačios ir iš dalies privačios, dažniausiai parapinės. Mokymo programą nustato Švietimo ministerija, ji privaloma visoms mokykloms.

                                               

Knygų leidimo komisija

Leidyklą įsteigė ir jos veikla rūpinosi valstybės ir visuomenės veikėjai, rašytojai, pedagogai, mokslininkai: Juozas Tūbelis, Pranas Mašiotas, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas, Bernardas Kodaitis, Pranas Dovydaitis, Antanas Busilas, Vincas Krėvė. Prozos kūriniams versti ir leisti 1927 m. įsteigta Lietuvos universiteto, nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakulteto leidykla "Universitas". 1940 m. reorganizuota, vėliau leidykla "Šviesa".

                                               

Kursinis darbas

Kursinis darbas – savarankiškas studijų rašto darbas. Paskirtis – ugdyti studento gebėjimą sisteminti, analizuoti, naudotis moksline literatūra, nagrinėti mokslo bei praktikos problemas. Kursiniame darbe yra pateikiamos bei sprendžiamos teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos, tačiau palyginti mažesnės apimties negu baigiamajame darbe.

                                               

Lenkijos lietuvių mokytojų draugija

Lenkijos lietuvių mokytojų draugija – Lenkijos lietuvių mokytojų organizacija, įkurta 2000 m. Lenkijos lietuvių bendruomenės konfederuota narė.

                                               

Lietuvių mokytojų sąjunga

Lietuvių mokytojų sąjunga – Vilniuje 1905–1914 m. veikusi mokytojų organizacija. Pirmasis lietuvių mokytojų suvažiavimas įvyko 1905 metais Vilniuje, Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio bute Tilto gatvėje. Dalyvavo apie 40 žmonių. Pirmininkavo mokytojas Vincas Palukaitis, į valdybą išrinkti: pirmininku Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, sekretore Ona Pleirytė, iždininke Felicija Bortkevičienė, nariais - Pranas Klimaitis ir Juozas Gabrys-Paršaitis. Siekė lietuvių kalbos dėstymo mokyklose, sudarinėjo mokymo programas ir planus. Stengėsi atkurti Vilniaus universitetą. Leido laikraščius "Lietuvis" ...

                                               

Lietuvos mokykla

Lietuvos mokykla – Lietuvos mėnesinis pedagogikos žurnalas, leistas 1917–1940 m. Kaune. Leidėjas: 1918 m. Pranas Dovydaitis, 1919–1940 m. Lietuvių katalikų mokytojų sąjunga.

                                               

Lietuvos studento pažymėjimas

Lietuvos studento pažymėjimas – oficialus dokumentas, patvirtinantis Lietuvos studento statusą. Suteikia teisę naudotis aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, studijų šalies viešojo transporto lengvatomis bei įvairiomis tik studentams skirtomis nuolaidomis – interneto ryšiui, kopijavimo bei kitoms paslaugoms. Galioja studijų metu. Joms pasibaigus, privalomas grąžinti.

                                               

Lietuvos vaikas

Rūpinosi vaikų fiziniu ir doriniu auklėjimu. Steigė vaikų darželius, kolonijas, vasaros aikšteles, stovyklas, klubus, rengė vaikų šventes, spektaklius, paskaitas, leido knygas. Neturtingų tėvų vaikai buvo auklėjami ir maitinami nemokamai. Rengdama auklėtojas draugija steigė kursus, organizavo paskaitas, knygynėlius, pasitarimus. Vaikų darželiams ir kitoms įstaigoms išlaikyti apie 60 % lėšų gaudavo iš valstybės ir savivaldybių, kitas surinkdavo pati draugija. 1940 m. draugija turėjo 58 skyrius. 1938 m. turėjo 95 vaikų darželius, 1940 m. – 116 vaikų darželių, 14 skaityklų, 2 kolonijas. Leido ...

                                               

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija – Lietuvos suaugusiųjų švietimo organizacija, veikusi 1923–1936 m. Kaune. Pavadinta varpininko Vinco Kudirkos vardu. Priklausė Lietuvos kultūros sąjungai.

                                     

ⓘ Lietuvos švietimas

  • Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija  Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos švietimo mokslo
  • Mažosios Lietuvos švietimas švietimas Mažojoje Lietuvoje Prūsijos kunigaikštystės dalyje nuo Alnos upės ir Aismarių į rytus su Priegliaus upynu Prūsoje
  • Apie epochą žr. Švietimo amžius. Švietimas edukacija procesas, kurio metu švietimo įstaigose ir ne tik, formaliai arba neformaliai asmenims perteikiamos
  • pradėjo kurtis institucinio švietimo sistema. Viduramžių Lietuvoje kaip ir visoje Europoje, švietimas priklausė Bažnyčios globojamai kultūros sričiai. Tad
  • vadinama proto amžiumi Švietimas kartais taip pat suprantamas kaip švietėjų idėjinis  kultūrinis judėjimas. Kai kurių lietuvių istorikų darbuose Apšvietos
  • Vokietijoje kultūros, švietimo ir mokslo sritys priklauso žemių kompetencijai. Todėl atitinkamai skiriasi ir Vokietijos švietimas atskiruose regionuose
  • svarbiausių Lietuvos mokslo ir švietimo centrų. Pirmoji mokykla mieste veikė 1473 m. prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos universitetas
  • Libijos švietimas Libijos, valstybės Šiaurės Afrikoje, prie Viduržemio jūros, švietimo sistema. 1969 m. įvestas privalomas pradžios mokslas. Nuo 1985
  • Sritis  švietimo politika. Vadovauja Švietimo ministerijai ŠM nuo 2012 m. gruodžio mėn. Dainius Pavalkis g. 1960 m. vadovauja Lietuvos Respublikos